مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در حسینیه امام خمینی(ره)

۱.

۲.

۳

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در حسینیه امام خمینی(ره)

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در حسینیه امام خمینی(ره)

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در حسینیه امام خمینی(ره)

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در حسینیه امام خمینی(ره)

تب اول

تب دوم

تب سوم